google-site-verification=FifK-GqXn_lvkZJ108R9rTupQNjQxacHq0msZ74ZeT0

Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania a analytické účely naša stránka používa funkcie cookies.

Menu

Reklamačný poriadok

 

MMrybárstvo, s. r. o., Mederčská 743/41, 945 01 Komárno

IČO: 46702199 DIČ: 2023535525

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení

(ďalej tiež len „občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob

a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené

spotrebiteľom.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe

alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


Zodpovednosť za vady:
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne

uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme

tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci

umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


Reklamácia:
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním

objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach

a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,

a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na

tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na

internetovej stránke www.mmrybarstvo.sk .

 

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia.

Tzn. od dňa, kedy nám bude doručená. Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula

dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej

obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke

užívania ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku.

Všetky zasielané výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná lehota, predávajúci v ňom určí podmienky

a rozsah predĺženej záruky.

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení

reklamácií. Týka sa tovaru, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania

zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 

 

Reklamácia musí obsahovať aspoň:

  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • konkrétny popis chyby, prípadne s fotodokumentáciou poškodenia
  • kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru (prípadne kópia), ktorá slúži aj ako záručný list
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)
Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie
touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť
akýmkoľvek spôsobom. 
 

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: MMrybárstvo, s. r. o. , Mederčská 81, Komárno

reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.):

Jozef Almási, majiteľ, 0908 429 119

 

3. Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.

V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ

právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru.

Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka

alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky

poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v

obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo

materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude chybný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne

opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná.

Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou

alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením

alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným

s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.

 

Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia

písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru. 

Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom. 

 

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni

nedostatky.

 

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane

spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa

zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola

vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu

zamestnancovi. Po vybavení reklamácie sa zašle spotrebiteľovi za účelom oznámenia

spôsobu vybavenia reklamácie.

 

5. Povinnosť predávajúceho v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi kópiu

odborného posúdenia od výrobcu alebo záručného servisu, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil

počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi

do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby,

ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku;

výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia. 

 

6. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,

ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania

neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). 

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory

s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov,

ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa

ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí

prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie

ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby,

ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne

príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:

 ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

Posledná úprava v Komárne dňa 01.11.2019