Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania a analytické účely naša stránka používa funkcie cookies.

Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MMrybárstvo s.r.o. so sídlom Mederčská 743/41, 945 01 Komárno, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra , Oddiel: Sr, Vložka č.: 31841/N, IČO: 46 702 199, IČ DPH: SK2023535525 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

mail: mmrybarstvo@gmail.com

telefón:  +421 948 565 605 

poštová adresa: Mederčská 743/41, 945 01 Komárno

 

číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Slovenská Sporitelňa  5029854475/0900 

IBAN :SK9809000000005029854475


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na tejto internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Postup, ako vybrať požadovaný tovar a ako urobiť objednávku, nájdete v odkaze mmrybarstvo.shoprenter.hu/rolunk_4


Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcemu vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho.
Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené vrátane DPH.
Ceny za dopravu, prípadne ďalšie poplatky si kupujúci môže overiť v ustanoveniach Dodacie podmienky. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná vrátane DPH, a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru, dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku zaplatenia kúpnej ceny a jeho prebraním.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo objednávku stornovať.

 

Ochrana osobných údajov kupujúceho


Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii alebo objednávke, bude spracovávať v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.mmrybarstvo.sk s výnimkou prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Viac o ochrane osobných údajov platných v našich obchodných podmienkach sa dočítate tu


Dodacie podmienky:


Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak).  Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty , kuriérskou spoločnosťou  UPS alebo kurierskou spoločnosťou Geis.
Pokiaľ v popise výrobku je uvedené, že:
výrobok je skladom tento výrobok expedujeme spravidla do 2- 3 pracovných dní, to znamená, že ho odošleme nasledujúci deň ako obdržíme objednávku. 
ak je v popise uvedaná doba dodania do 7 dní je možné že výrobok  nie je dostupný na sklade  alebo môže byť dočasne vypredaný ale obvykle ho vieme expedovať do 7 pracovných dní, 
ak je v popise udaná doba dodania do 14 dní ide o výrobok, ktorý obvykle nie je dostupný na sklade alebo môže byť dočasne vypredaný . Jedná sa o tovar, ktorý musíme objednávať od našich dodávateľov ale v 90% prípadoch ho vieme expedovať do 14 dní, 
ak je v popise uvedené vypredané ide o výrobok, ktorý v súčasnosti nevieme objednať u našich dodávateľov nakoľko je vypredaný aj u nich. Aj takýto výrobok však je možné objednať.
ak je v popise uvedené na objednávku môže ísť o tovar ktorý nie je môžné držať skladom alebo môže ísť o tovar, ktorý naši dodávatelia vyrobia na základe požiadaviek zákazníka(tzv. zakázková výroba), avšak cena môže byť upravená podľa zmeny cien našich dodávateľov. 
Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

 

Platobné podmienky

Možnosti platby podľa našich platných obchodných podmienok nájdete v sekcii Ako nakupovať.
 

Poštovné:

Pri objednávke v hodnote nad 50€ a celkovej hmotnosti do 40kg poštovné zdarma! 

Pri objednávke v hodnote pod 50€ a celkovej hmotnosti do 40kg poštovné účtujeme vo výške 4,99€! 

Balíky nad 50kg 6,50 s DPH 


Poštovné do Českej Republiky je 6,50 eur s DPH do hmotnosti 50kg.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia ceny uvedené v  objednávke po dobu 30 dní.
 
 
Záruka:


Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, pošlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. Inak bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Podľa platnej legistlatívy Slovenskej Republiky máte možnosť odstúpiť od zmluvy podľa našich platných obchodných podmienok. 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto

zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese

MMrybárstvo. s. r. o., Mederčská 81, 945 01 Komárno príp. mmrybarstvo@gmail.com. Na tento

účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ak

využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom

nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená

rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným

spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

 

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenou na diaľku v prípade ak:
a.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
b.) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

c.) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

 

4. Spôsob vrátenia tovaru od spotrebiteľa

 

a) Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní

odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

b) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (spotrebiteľ, zákazník).

 

c) Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 


Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo dostal výrobok s chybou, zašle nám ho späť nepoužívaný, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom.

Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nepoškodený).

Nový tovar Vám zašleme kuriérom UPS službou "Výmenný balík" pričom vymieňaný výrobok odovzdáte priamo kuriérovi. 


V prípade prvej žiadosti o výmenu tovaru za iný (napr. veľkosť obuvy, oblečenia, dĺžka prútov, gramáž prútov a pod.) zabezpečujeme službu "Výmenný balík" kuriérskou spoločnosťou UPS. Kuriér Vám prinesie nový tovar bez toho aby ste nám ho museli vopred posielať a jednoducho kuriérovi odovzdáte nesprávnu veľkosť tovaru. Za túto prvú výmenu neplatíte žiadne poštovné.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj, so
sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

 

 

Všetky hyperlinkové prepojenia uvedené v našich obchodných podmienkach obsahujú platné súčasti týchto obchodných podmienok.