V košíku nie sú žiadne položky.

Medzisúčet: 0,00 €

MMrybárstvo Apáli CARP CUP 2017

 

Harmonogram:

25. september 2017.:

07.00 - zraz pretekárov (pri pivárni Trevi na brehu Mrtveho ramena Váhu), registrácia, raňajky, losovanie

09.00 - obsadenie lovných miest, osadzovanie bójok, kŕmenie

12.00 - začiatok lovu

30. september 2017:

12.00- koniec lovu

15.00 - vyhodnotenie pretekov, obed

Počas pretekov je povolené zavážanie nástrah a návnad v rámci svojho sektoru. K opustenie sektoru môže dôjsť iba v prípade zdolávania rýb ak to je potrebné, aj to v čo najkratšom čase. Pretekár musí dbať na to, aby v možnej najmenšej miere vyrušoval ostatných pretekárov počas zdolávania. Každý pretekár je povinný dodržiavať svoj vyznačený sektor! Nie je možné loviť mimo vyznačený sektor ani po vzájomnej dohode pretekárov!

Zákaz používania imitácií nástrah, ako umelá kukurica, penové boilies, pelety, ďalej používania živých nástrah a návnad!

Na vnadenie je možné použiť boilies, a pelety od 12 mm. Ako krmivo je možné použiť boilies, a pelety od 12 mm. Množstvo kŕmenia je limitované, a to pelety a boilies v celkovej váhe 50 kg/tím. Použitie partyklu na kŕmenie a vnadenie je zakázané! Dodržiavanie stanovených limitov bude kontrolované organizačným tímom! Každý tím je povinní pri registrácii predložiť všetky kŕmne zmesi na váženie a súčasne umožniť vykonanie kontroly vozidla.

Používanie method mixov, stix mixov, rôznych múčok na kŕmenie je zakázané. Použitie zakázaných návnad a nástrah, ďalej použitie nadmerného množstva alebo nekontrolovaného kŕmenia počas pretekov bude sankciované okamžitým vylúčením tímu z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!

Maximálna dĺžka nadväzcov pri love je 40 cm aj pri love na plávajúce nástrahy. Lov na Zig-Rig je zakázaný. Loví sa na 4 prúty iba kaprárskymi prútmi - Spod a Surf prúty sú použiteľné iba na kŕmenie. Loví sa iba na spôsob na ťažko s jedným nadväzcom s vlasovým systémom. Používanie pást na olovo je povolené, ale používanie krmítok je zakázané. Použitie drtených alebo spolených boilies alebo peliet do PVA sáčkov alebo PVA sietí pod háčik je povolené, ale použitie drteného boilies alebo peliet na kŕmenie z lode nie je povolené

Povinná výbava pretekárov: kvalitná podložka pod rybu, veľký kaprový podberák s hustým tkaním, dezinfekčný prostriedok.

Minimálny počet vakov na uchovanie ulovených rýb do odváženia je 6 ks. Každá ryba sa ukladá samostatne do prechovávacích vakov.

Možnosť použitia gumených a laminátových lodí pri zvážaní a zdolávaní rýb na vlastnú zodpovednosť. Počas pobytu na vode odporúčame použitie záchrannej vesty. Použitie loďky na zavážanie je povolené. Usporiadatelia si vyhradzujú právo na zákaz vyvážania nástrah a zdolávania z lode za prípadu nepriaznivých poveternostných podmienok!

Použitie spaľovacích motorov je prísne zakázaný.

Bude sa loviť na dve udice na jedného pretekára podľa platných predpisov (z.č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyk. vyhl. č. 185/2006 Z.z.).

Začiatok pretekov je o 12.00 hod. dňa 25.09.2017.

Koniec pretekov je o 12.00 hod. dňa 30.09.2017.

Prístup k samotným miestam lovu bude povolený od 09.00 hod. Počas doby do 12.00 hod. bude možné osadzovať bójky, sonarovať si vybrané lovné miesto.

Tímy sú minimálne dvojčlenné a maximálne troj, kedy tretí člen, pomocník je považovaný za rovnocenného člena tímu.

V prípade rezignácie jedného z pretekárov, zvyšní dvaja lovia ďalej.

Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti aspoň jeden pretekár.

Opustenie lovného miesta vozidlom je možné v dobe od 08.00 hod. do 20.00 hod. s podmienkou, že pred odchodom z miesta musí pretekár telefonicky vyrozumieť rozhodcov, ktorí sa dostavia na lovné miesto, vykonajú kontrolu vozidla, batožinového priestoru... Pri návrate k vode je postup ten istý. Najprv pretekár telefonicky vyrozumie rozhodcov, ktorí sa dostavia na miesto a vykonajú kontrolu, až potom môže ísť vozidlom k lovnému miestu.

Pomoc pri love, sondovania, osadzovania bójok, zdolávaní a podoberaní ryby nie je povolené iným osobám. Tieto úkony môžu robiť len pretekári (členovia družstva).

Každý tím bude mať k dispozícií štartovné číslo, ktoré musí mať na viditeľnom mieste a úlovkový list.

Samotné vyvážanie, premiestňovanie bójok bude povolené počas celých pretekov.

Bezdôvodné člnkovanie a rušenie ostatných pretekárov nadmerným hlukom a správaním je zakázané.

Šetrné zaobchádzanie s ulovenými rybami je povinné! Započítaná a hodnotená ryba bude kapor a amur od 3 kg, ktorá musí byť v čase váženia živá, bez fyzického poškodenia. Každý kilogram = 1 bod. Bodovanie:

od 3 do 9,99 kg - 1 kg = 1 bod

od 10,00 kg do 19,99 kg - 1 kg = 1,5 bodov

od 20,00 +..... – 1 kg = 2 body

Pri rovnakej váhe rozhoduje vyššia priemerná hmotnosť ulovených rýb (kto má vyššiu priemernú hmotnosť úlovkov, vyhráva).

Pri vážení úlovkov okrem členov družstva, ktorí rybu chytili, bude prítomný aj jeden člen z vedľajšieho miesta a zároveň so svojím podpisom potvrdzuje správnosť ulovenej hmotnosti ryby. Váženie bude prebiehať denne 2 krát. Je možné mimoriadne váženie podľa potreby, pri ulovení ryby nad 10 kg sú pretekári povinný upovedomiť hlavného rozhodcu a vyžiadať mimoriadne váženie.

Pretekár podpisom záväznej prihlášky dáva súhlas v prípade podozrenia porušenia pravidiel, zákona o rybárstve, vykonávacej vyhlášky a súvisiacich predpisov na prehliadku stanu, automobilu, tašiek, batohov rybárskej stráže a polícií – vyplývajúc zo zákona. V prípade neumožnenia uvedenej prehliadky stanu, automobilu, tašiek, batohov, bude tím okamžite vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!

Organizátori si vyhradzujú právo na kontrolu koncových systémov a použitých návnad počas celého diania pretekov, kedy je pretekár povinný na výzvu niektorého z rozhodcov koncový systém s návnadou vytiahnuť z vody a nechať podrobiť kontrole.

Možné sankcie:

Použitie zakázaných návnad a nástrah, ďalej použitie nadmerného množstva alebo nekontrolovaného kŕmenia počas pretekov bude sankcionované okamžitým vylúčením tímu z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!

Ak niektorí z pretekárov za nepriaznivých poveternostných podmienok, kedy bude vyhlásený zákaz zdržiavania sa na vode, nebude akceptovať uvedený zákaz, bude okamžite vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.

Nevhodné, hlučné správanie pretekárov, ktoré ruší ostatných účastníkov konania bude sankciované okamžitým vylúčením tímu z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!

Nedodržanie ostatných predpisov bude sankcionované prvýkrát napomenutím, ak dôjde k porušeniu pravidiel členom toho istého tímu aj druhýkrát, tím bude okamžite vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.

Organizátor neručí za majetok účastníkov.

Zo strany organizátora pretekári nie sú poistený.

V prípade dokázaného porušenia pravidiel pretekov organizátor má právo vylúčiť družstvo, ktoré porušilo pravidlá bez náhrady štartovného.

Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie si smeti.

Všetci účastníci sa zúčastnia týchto pretekov na vlastnú zodpovednosť.

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja v katastri mesta Komárno. Revír je v užívaní MsO SRZ Komárno, je kaprovitého charakteru a je lovným revírom. Vodná plocha 25,7 ha, hĺbka 1,0 – 7,0 m, dno piesočnato-bahnisté, línia priama, zatienenie 10%, porast – vŕby, topoľ, agát, stupeň ochrany I.

Celkové hodnotenie pretekov

  1. miesto 750 eur finančná hotovosť + 750 eur vecné ceny + poháre.

2.    miesto 500 eur finančná hotovosť + 500 eur vecné ceny + poháre.

  1. miesto 350 eur finančná hotovosť + 400 eur vecné ceny + poháre.
  2. krát sektor 1. - 400 eur vecné ceny

Najväčšia ryba pretekov 350 eur finančná hotovosť +400 eur vecné ceny + pohár. Ďalšie hodnotné ceny. Celkové ohodnotenie pretekov v hodnote vyše 5000,- Eur!

 

Víťaz na stupienku nemôže byť hodnotený zároveň ako aj víťaz sektoru.

Uvedené hodnotenie je platné v prípade plného obsadenia pretekov, čiže za účasti 20 tímov.

Organizátori si vyhradzujú práva na použitie vyhotovených zvukových a obrazových záznamov. Organizátori si vyhradzujú právo na ďalšie zmeny!

K prihláške tímu na preteky je potrebné odoslať na mail:

Informácie o členoch tímu: meno a priezvisko členov, meno a priezvisko pomocníka, názov tímu. Ďalej prihláška tímu na preteky bude akceptovaná dňom zaplatenia vstupného 300,- Eur na bankový účet:

Číslo účtu: 2923874442/1100

IBAN:SK2011000000002923874442

SWIFT: TATRSKBX

Prihlášky prijímame do 31.03.2017. Platby budú prijaté od prvých 20 tímov, ďalšie dva tímy budú určené do zálohy. Po 31.03.2017 sa zálohy nevracajú ani pri odstúpení niektorého tímu z pretekov.

Organizátori:

Rybársky obchod - MM Rybárstvo – Jozef Almási

MsO SRZ Komárno

Hlavný rozhodca pretekov:

Attila Fuisz

Garant pretekov:

Alfréd Tóth – predseda MsO SRZ Komárno

Pretekári svojim podpisom potvrdzujú, že boli oboznámení pravidlami pretekov.

Názov tímu  .............................................................................................................................

Členovia tímu:   ................................................            ........................................................               ........................................................

  

 

 

 

 

 

Loading Image